Müəssisənin iqtisadiyyatı pdf İqtisadiyyata giriş Videodərs 1 (İqtisadiyyat elminin predmeti və metodları)

Yayınlanan 28-05-23 yazılı Admin

Müəssisənin iqtisadiyyatı pdf

Müəssisənin iqtisadiyyatı - Sklyarenko V. PDF- də yükləyin. Bu dərslik ibtidai sistemdən bu günə qədər dünya iqtisadi. Ölkədə azad bazar iqtisadiyyatı və sosial ədalət prinsiplərinə söykənən möhkəm təməlli. Müəssisələrin növləri, 3. Müəssisələrin təşkilati-hüquqi formaları. 4. Formal və qeyri - formal təşkilatlar. 5. Müasir idarəçilik formaları. Təbii sərvətlərdən istifadə olunması, cəmiyyət üçün faydalı olan istehlak mallarının yaradılması və bazar tələbatının ödənilməsi, işçinin bilavasitə 1. Kompüterləşmə prosesində informasiyanın rolu və informasiya iqtisadiyyatı. 2. İnformasiya iqtisadiyyatının meydana gəlməsi və mahiyyəti. 3. İnformasiya iqtisadiyyatının strukturu. 4. İstehsal gücləri sahəsində informasiya. 5. İnformasiya bazarı. 6. Müəssisənin informasiya təminatı. 7.

MÜƏSSİSƏNİN İQTİSADİYYATI » KitabYurdu.org

Firmanın müəssisənin iqtisadi mahiyyəti, bazar iqtisadi sistemində onun yeri və rolu. Mövzu Firmanın müəssisənin inkişafı: məqsəd, mühit və təsir amilləri. Kursun predmeti və vəzifələri Müasir dünya iqtisadiyyatı yüksək sürətlə dəyişir və inkişaf edir. Texnika və texnoloji istehsal üsullarında "Firmanın iqtisadiyyatı" fənni istehsal firmasının iqtisadiyyatına aid olan anlayış, göstərici, kateqoriya, qanunlar və qanunauyğunluqların vəsitəsilə onun fəaliyyəti öyrənilir və təhlil olunur. Cəmi yüklənib PDF, Word: 423 Word: 10 səhifə Word Ölçüsü: 143 KB PDF: 3 səhifə PDF Ölçüsü: 141 KB Referatın tipi: Referatlar Kateqoriya: İqtisadiyyat 070 278-64-84 [email protected] Nizami küç 203-B, AF Business House, 3-cü mərtəbə, YTP, İlk addımlar layihəsi Bakı, Azərbaycan, AZ1010 Bazar ertəsi - Cümə 10:00 - 18:00

Azərbaycan Texni̇ki̇ Uni̇versi̇teti̇ni̇n Nəzdi̇ndə Baki Texni̇ki̇ Kolleci̇

Müəssisənin ümumi quruluşu dedikdə - onun tərkibinə daxil olan həm istehsal, həm də qeyri - istehsal sahələri arasındakı kəmiyyət nisbətləri nəzərdə tutulur. Müəssisənin istehsal quruluşu dedikdə isə yalnız istehsal bölmələri arasındakı kəmiyyət nisbəti başa düşülür. "Müəssisənin iqtisadiyyatı" - sənaye müəssisələrini, onu təkil edən bölmələrin fəaliyyətini, idarəetmə, planla-dırma məsələlərini öyrənir və təhlil edir. "Müəssisənin iqtisadiyyatı"-nın predmeti - iqtisadiy-yatın məqsədəuyğunluq tələblərinə cavab verən, cəmiy- "Firmanın iqtisadiyyatı" fənninin predmeti və məzmunu. İstehsal firmalarının təsnifatı, quruluu və formaları. 2 2 2. İstehsal firmasında istehsal prosesi və onun təkili, istehsalın ictimai təkili formaları. 2 2 3. Firmada əmək resursları, əmək məhsuldarlığı və əmək haqqı. 2 2 4.

1. Müəssisənin iqtimsadiyyatı kursu aşağıdakılardan hansına aiddir

müəssisənin iqtisadiyyatı pdf iqtisadiyyatı qarúısında duran makro və mikro səviyyəli problemlərin həllidir. Bu problemləri sistemli úəkildə həll etmək, iqtisadiyyatın səmərəli nəticələr verməsini təmin etmək məqsədilə 6 dekabr 2016-cı il tarixdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təsdiq etdiyi fərmanla Menecment - bazar və ya bazar iqtisadiyyatı şə-raitində müəssisənin fəaliyyətini bazarın tələb və təklifləri istiqamətinə yönəldən, optimal nəticələrin əldə edilməsi məqsədilə az xərclə istehsalın səmərəliliyini artırmağa ça-lışan idarəetmə metodları sistemidir. Deməli, menecment- müəssisənin iqtisadiyyatı pdf Təúkilati vəhdətlik idarəetmənin, perspektiv, cari və operativ planların, uçot və hesabatın vahid sisteminin, vahid nizamnamənin mövcudluğu ilə müəyyən olunur və bütün müəssisələr özlərinin nizamnamələri əsasında fəaliyyət göstərirlər.

Istehsalın iqtisadiyyatı və menecment yeni Academia.edu

Müəssisənin istehsal fondlar, onun tərkibi, ı əsas və dövriyy fondlarə nın ı fərqləri. Əsas fondlarn fiziki vı ə mənəvi köhnəlməsi, onların formaları. Əsas fondların amortizasiyası. Amortizasiya fondu və amortizasiya ayırmaları. İstehsal gücü. Istehsal gücünə təsir edən amillər. İstehsal güclri balansəı. müəssisənin iqtisadiyyatı pdf iqtisadiyyatı güclü olar. İstənilən müəssisənin fəaliyyətinin uğurlu nəticələri bir çox amillərdən asılıdır. Onlardan biri də müəssisənin maliyyə dayanıqlı-ğının idarə olunmasıdır. Dayanıqlı inkiúaf müəssisə üçün bazar úərai-tində bazar qanunlarının tələb etdiyi ən vacib úərtlərdəndir. View PDF Download Free PDF İstehsalın iqtisadiyyatı və menecment fənnindən sərbəst işlər. 1. İstehsal və təkrar istehsal 2. Təkrar istehsal və növləri 3. İstehsal amilləri. 4. Müəssisənin təşkilati-hüquqi firmaları 5. Planlaşdırmanın mahiyyəti, prinsipləri və metodları 6. Strateji planlaşdırma və onun mərhələləri 7.

I. Müəssisə və firma: oxşar cəhətləri və fərqləri.

Müəssisə — mülkiyyət formasından asılı olmayaraq ictimai tələbatın ödənilməsi və mənfəət əldə edilməsi məqsədilə məhsul istehsal edən, satan, müvafiq iş və xidmətlər yerinə yetirən hüquqi şəxs olan müstəqil təsərrüfat subyektidir. Müəssisə termini aşağıdakı üç termini özündə əks etdirir müəssisənin iqtisadiyyatı pdf Müəssisənin iqtisadiyyatı kursunun predmeti hansıdır? • müəssisə birlikləri, sənaye sahələri, milli iqtisadiyyatın davamlı inkişaf məsələlərinin öyrənilməsi • müəssisələrin dövlət tənzimlənməsi, məşğulluq problenmləri və makroiqtisadi tarazlıq məsələlərinin öyrənilməsi «Müəssisənin iqtisadiyyatı» dərsliyinin ikinci bölməsi bütövlükdə istehsal resursları və onlardan istifadəyə həsr edilmişdir. Burada müəssisənin kadrları, əmək məhsuldarlığı, əməyin ödənilməsi ilə bağlı məsələlər, eləcə də istehsal əsas fondları və dövriyyə vəsaitlərindən səmərəli istifadə

5311.01 ssisələrin təşkili və idarə olunması"

ödənilməsinin forma və sistemləri. Müəssisənin əsas fondları və istehsal gücü. Mövzu 7. Sənaye sahələrinin iqtisadiyyatı maşınqayırma, yüngül, aqrar-sənaye və s. və müəssisələri. Sənayenin sosial-iqtisadi mahiyyəti. Sənaye və iqtisadi inkişaf. Sənayenin iqtisadiyyatı. Sənaye müəssisələri. "Firmanın iqtisadiyyatı" kursunun tədqiqat obyekti və predmeti. İnsan fəaliyyətinin sferalarından biri kimi, elmin funksiyası həqiqətlər haqqında obyektiv nəzəri biliklərin işlənməsi və onların sistemləşdirilməsindən ibarətdir. "Sahənin iqtisadiyyatı" fənninin proqramı bazar münasibətləri şəraitində xalq təsərrüfatının sahələri və alt yarımsahələrinin əmək məhsuldarlığı, maya dəyəri və s. kimi mühüm məsələlərinin öyrənilməsini əhatə edir.

llim: Rəhimova Gülsabah Vahid qızı

Azərbaycan bazar iqtisadiyyatı.Azərbaycan iqtisadiyyatını zəruri edən başlıca Büdcə anlayışı - dövlətin, müəssisənin, idarənin, ailənin və s. müəyyən müddət üçün nəzərdə tutduğu gəlir və xərclərin məcmusu. Büdcənin növləri: dövlət, yerli, müəssisə, birlik, ailə büdcələri və s. müəssisənin iqtisadiyyatı pdf PDF ÇAP İLİ: 2005 ÖLÇÜSÜ: 3.14 MB Dərslikdə milli iqtisadiyyatın əsası, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında təsiredici və müəyyənedici deyil, həlledici rolu olan müəssisənin iqtisadi məsələləri şərh olunmuşdur. Miqyas artımından qənaət. Müəssisənin minimal effektiv ölçüsü. Məhsul buraxılışı miqyasları. Müxtəliflikdən qənaət. Miqyas artımından qənaət və firma davranışı: çoxmüəssisəli fəaliyyət, idarəetmə məsrəfləri, X-səmərəlilik. Uzunmüddətli dövrdə xərclər və firma davranışları.

Azərbaycan Respubl Kasi T Hs L Naz Rl Y

konsepsiyasının təhlili, tənqidi və qiymətləndirilməsi kimi yanaşmalara fokuslanmışdır. Kursun məcburi xarakter daşıyan fənn İstehsalın iqtisadiyyatı və menecmenti kimi Azərbaycan Texniki. Universitetinin Sabah qrupları Komputer mühəndisliyi üzrə tədrisi nəzərdə tutulmuşdur. Məqsəd və Nəticələr. Bu səbəbdən bazar iqtisadiyyatı úəraitində sahibkarlıq cəmiyyətin iqtisadi inkiafının əsas hərəkətverici qüvvəsi kimi qəbul olunur. Sahibkarlıq fəaliyyəti cəmiyyətə lazım olan məhsul və bu təsirləri labüd edir və müəssisənin hərəkətverici qüvvəsinə çevirir. Məhz bu səbəbdən də, hər bir menecer PDF | On Jan 1, 2019, Allahyar Muradov published Biznes mühitinin insan kapitalının inkişafına təsiri. "Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun inkişafı perspektivləri" mövzusunda Elmi

referat.ilkaddimlar.com

«Firmanın iqtisadiyyatı» kursunun tədqiqat obyekti, predmeti və məzmunu 1. Müəssisə və firma: oxşar cəhətləri və fərqləri Bir qayda olaraq, hər hansı kursun tədrisi onun tədqiqat obyekti və predmetinin tələbələrə aydınlaşdırılmasından başlayır. GİRİŞ 5311.01 -"Müəssisənin təşkili və idarə olunması" ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul imtahanı vermək üçün nəzərdə tutulmuş proqram tədris prosesində keçirilmiş "Sənayenin iqtisadiyyatı", "Menecmentin", "İnvestisiya menecmenti, "İnnovasiya menecmenti", "Müəssisənin